CSR och hållbarhetspolicy

För oss är det viktigt bidra till ett hållbart samhälle och ta ansvar. Vi följer de sju ansvarsprinciper för socialt ansvarstagande enligt ISO 26000:

  1. Ansvar
  2. Transparens
  3. Etiskt uppträdande
  4. Respekt för intressenternas intressen
  5. Respekt för rättsstatens principer
  6. Respekt för internationella uppförandenormer
  7. Respekt för de mänskliga rättigheterna

Anställnings- och arbetsförhållanden

Ledningen strävar efter att själva leva upp till, och därmed också fostra våra medarbetare till att vara: ärliga, respektfulla, sakliga, hårt arbetande, professionella, moraliska. Detta får positiva följdeffekter på samhället i stort.

Vi coachar och utbildar våra medarbetare och uppmuntrar dem till att ständigt ta sig an mer komplexa arbetsuppgifter vilket ökar deras värdeskapande. I Indien ger detta en enorm positivt påverkar på våra medarbetares löneutveckling och deras möjligheter att bidra till den lokala ekonomin.

Vår rekryteringsprocess och befordran av medarbetare är strikt meritokratisk och bortser från religion, kast, handikapp, kön, sexuell läggning osv. Vi uppmanar alla att söka sig till så höga positioner inom företaget som de kan och coachar de som tvekar på sin egna förmåga. Kompetens är det viktiga.

Transparens är en av våra grundprinciper så vi ofta återkommer till under coachningsmöten med medarbetare.

Vi bygger internationella relationer och förståelse mellan kulturer.

Vi verkar för god hälsa bland våra medarbetare genom att tillhandahålla ett mycket lättillgängligt gym i kontoret.

Vi erbjuder flexibel arbetstid så medarbetare enklare kan balansera yrkesliv och fritid.

Vi erbjuder mer rymliga arbetsplatser och kontorsstolar som är mer ergonomiska än våra lokala konkurrenters.

Miljöansvar

Mycket av vårt mjukvaruutvecklingsarbete syftar till att effektivisera och digitalisera administrativa processer. Detta leder till minskad pappersförbrukningen och miljöpåverkan hos våra kunder.

Datorer och skärmar och kringutrustning är moderna och energisnåla.

Lunch köpes av lokala och mindre kök och transporteras i återanvändbara förpackningar.

När behov för resor uppstår övervägs om alternativ till resor såsom videokonferenser är ett alternativ.

Avfall sopsorteras och återvinns i största möjliga grad så som papper, emballage, elektronik, lysrör och batterier.

Socialt ansvar

Vid naturkatastrofer så som de omfattade översvämningar som drabbade Kerala 2018 så stöttar vi drabbade medarbetare och mindre leverantörer ekonomiskt. Vi bidrog även till katastrofinsamlingen som anordnades av den lokala delstatsregeringen.

Ekonomiskt ansvar

Vi arbetar för att trygga bolagets finansiella ställning och långsiktighet.

Arbetsuppgifter delegeras till flera medarbetare för att minimera finansiella risker om någon medarbetare, inkluderat ledningen, exempelvis hastigt skulle insjukna.

Vi tar inga stora ekonomiska risker. Vi jobbar för långsiktighet med alla våra kunder för att skapa stabil efterfrågan.